Yrityksen sukupolvenvaihdos

Yhtiömuotoisilla maatiloilla voidaan sukupolvenvaihdos (SPV) luovutukset tehdä samaan tapaan kuin normaaleilla maatiloilla. Jatkajille halutaan myydä yritys käypää hintaa alemmalla hinnalla tai sitten antaa se lahjana. Jos kyseessä on perheyhtiö, niin yhtiön sukupolvenvaihdoksen lisäksi maatilalla on usein yksityisessä omistuksessa oleva talo ja metsäomaisuus. Näiden luovutuksista on sovittava erikseen.Oleellista on, että maatilalle löytyy sopiva jatkaja tai jatkajat. Yhtiömuotoiset kotieläintilat ovat pääsääntöisesti niin suuria, että niissä riittää työtehtäviä useammallekin jatkajalle perheineen. Niin sanottu vaiheittainen sukupolvenvaihdos on mahdollista tehdä pitkällä aikajänteellä, sillä omistusta voidaan siirtää pienissä erissä jatkajille.

Esimerkiksi perheyhtiö (Oy) harjoittaa maidontuotantoa 150 lehmän navetassa. Vanhemmat ovat alle 50 vuotiaita. Kaksi lapsista ovat kouluttautuneet alalle ja haluavat tulla mukaan yhtiöön töihin. Vanhemmat lahjoittavat kumpikin yli 10 %, yhteensä yli 20 %, osakkeistaan näille kahdelle jatkajalle, jolloin jatkajien omistusosuus nousee yli 40 %:n. Tässä tilanteessa on varmistuttava, ettei jatkajat menetä aloittamistukimahdollisuutta, koska yrittäjätulo voi nousta liian korkealle. Asiasta saa ennakkoratkaisun ELY-keskuksesta. Lahjoituksia voidaan tehdä useamman kerran yli kolmen vuoden jaksoissa koska alle kolmenvuoden ja yhden päivän aikana tehdyt kaupat, lahjanluontoiset kaupat ja lahjat yhdistetään. Lopuista osakkeita tehdään mahdollisesti lahjanluonteinen kauppa. Jos kauppa lopullinen kauppa tehdään ennen vanhempien eläkeikää, niin he voivat jatkaa palkattuina työntekijöinä.

On myös mahdollista että yhtiö ostaa vanhemmilta heidän osakkeitaan käypään hintaan. Tällöin jatkajien omistusosuus yhtiössä kasvaa. Kun yhtiö hankkii omia osakkeitaan, osakkaan verotuksessa luovutukseen sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Tällaisessa mallissa, vanhemmat maksavat luovutusvoittoveron yhtiön ostamista osakkeista ja lopullinen kauppa on heille luovutusvoittoverovapaa. Jatkajat maksavat saamastaan lahjasta lahjaveron huojennettuna. Lopullinen kauppa on todennäköisesti lahjanluoteinen, jossa vastike (kauppahinta) on yli 50 % osakkeen käyvästä arvosta, jolloin siitä ei mene lahjaveroa. Osakkeet on tietenkin maksettava luopujille rahana. Jos tähän tarvitaan ottaa lainaa, on se heidän henkilökohtaista lainaa. Yhtiö ei voi saada alittamisavustuksena korkotukilainaa, mutta yhtiö mahdollisesti saa nykysäädösten mukaan aloittamisavustuksen.

Yrityksen arvonmääritys

Yhtiömuotoisen maatilan SPV -kaupassa ja muissa luovutuksissa on kyse on osakkeiden tai yhtiömiesosuuksien luovutuksista eli omistuskaupoista. Yhtiömuotoisen maatilan osakkeita (oy) ja yhtiömiesosuuksia (ay ja Ky) voidaan luovuttaa kaupalla, joka on yleensä lahjanluoteinen tai lahjana tai perintönä. Yrityskaupan suunnittelussa on tärkeää märittää yrityksen arvo. On myös oleellista selvittää miten verotus suhteutuu niihin luovutuksiin. Tämän takia on yrityskaupan suunnitteluvaiheessa syytä tehdä yrityksen arvonmääritys ja laskea samalla verottajan käypäarvo.

Esimerkiksi Maatila Oy:n taseen loppusumma on 1.300.000 € ja velkaa yhtiöllä on 1.200.000 €. Yhtiön oma pääoma on 100.000 € joka jakaantuu 1.000 osakkeeseen. Osakkeen matemaattinen arvo on 100 € (100.000/1.000).

Yhtiön arvoa voidaan määritellä monella eri tavalla, joista yleisimmät ovat substanssiarvomenetelmä ja tuottoarvomenetelmä ja näiden yhdistelmät. Myös verottaja käyttää näitä menetelmiä arvon määrittämiseen.

Substanssiarvo

Subtanssiarvolla tarkoitetaan karkeasti yhtiön oman pääoman määrää, mikäli taseen omaisuuseriä ei ole aliarvostettu. Yhtiömuotoisilla maatiloilla joudutaan usein oikaisemaan taseen arvoja käypiin arvoihin mm. peltojen, metsien, rakennusten, koneiden ja osakkeiden kohdalla. Näin saatu oikaistu taseen oma pääoma vastaa substanssiarvoa. Verottajalla on oma ohjeensa eri omaisuuserien arvostamiseen Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa.

Esimerkiksi Maatila Oy:n taseessa omaisuus on edellisessä esimerkissä 1.300.000 €. Peltojen tasearvo on 250.000 (100 ha), kun taas verottajan arvostamisohjeen mukaan salaojitetun pellon arvo on alueella 4.900 €/ha, jolloin peltojen käypä arvo on 490.000 €. Kun tuo erotus 240.000 € (490.000 -250.000) lisätään pellon arvoon saadaan taseen loppusumma 1.540.000 € (1.100.000 + 240.000) ja korjattu oma pääoma on 340.000 € (100.000 + 240.000). Osakkeen käypä arvo on 340 €.

Tuottoarvo

Tuottoarvomenetelmässä lasketaan kolmen viimeisen tilikauden oikaistu tulos ja lasketaan niiden keskiarvo joka diskontataan 15 %:n korolla. Tuottoarvo saadaan pikaisesti kertomalla saatu keskiarvo 6,7:llä.

Jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, käytetään tavallisesti (verottaja käyttää) näiden kahden arvon keskiarvoa. Yhtiömuotoisella maatilalla syntyy harvoin sitä tilannetta jossa tuottoarvo olisi substanssiarvoa korkeampi, joten pääsääntöisesti yhtiön arvonmääritys lähtee liikkeelle substanssiarvosta.

SPV huojennukset

SPV luovutukset ovat tavallisesti joko lahjanluonteisia kauppoja tai lahjoja. Yhtiöitä koskevat samat luovutusvoiton verovapauden ja lahjaverohuojennuksen säännökset kuin normaalin maatilan SPV kaupoissa. Tarkemmin asia löytyy verohallinnon ohjeesta Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa.

Luovutusvoiton verovapaus

Luovutusvoitto lasketaan osakkeen myyntihinnan ja hankintahinnan erotuksesta. Myyjälle ei tule luovutusvoittoa, jos hän on omistanut osakkeet tai yhtiömiesosuuden yli 10 vuotta ja hän luovuttaa vähintään 10 % osakkeista TVL 48.1 § mukaisesti lähisukulaiselle. Verovapaa sukupolvenvaihdos edellyttää tuloverotuksessa, että luovutuksensaaja on luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Edellä mainittu henkilö voi olla saajana joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Maatila Oy:ssä perustajaosakkeiden omistusaika alkaa yhtiön kaupparekisteröintipäivästä. Henkilöyhtiöissä omistusaika alkaa yhtiösopimuksen allekirjoituspäivästä.

Lahjaverohuojennus

SPV kaupassa verottaja määrittelee ensin käypä arvon. Tämän jälkeen katsotaan onko kyseessä käyvän arvon kauppaSTA (vastike yli 3/4 käyvästä arvosta), vai lahjanluoteisesta kaupasta tai lahjasta.

Jos kyseessä on lahjasta tai lahjanluonteinen kaupasta niin luovutuksen saajan lahjaverotusta huojennetaan Perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 55 §:ssä esitetyllä tavalla. Lahjan saajalta ei edellytetä lähisukulaisuutta, vaan häneltä edellytetään että, lahjan saaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä.

Jos vastike (maksettu kauppahinta) ylittää 50 % osakkeen käyvästä arvosta, jätetään lahjavero kokonaan maksuunpanematta (täysi huojennus). Osittainen huojennus on silloin kun vastike on alle 50 % käyvästä arvosta ja lahjavero ylittää 850 €. Tällöin osakkeelle lasketaan sukupolvenvaihdosarvo (spv-arvo). Osakkeen spv-arvo lasketaan siten, että osakeyhtiön yritysvarallisuus arvostetaan määrään, joka vastaa 40 prosenttia arvostamislain 4 ja 5 §:n mukaisten perusteiden mukaan lasketusta määrästä. Huojennettavan lahjaveron määrä on käyvästä arvosta lasketun veron ja spv-arvosta lasketun veron erotus.

Edellä kuvatun perusteella yhtiömuotoisen maatilan sukupolvenvaihdos on monimutkainen prosessi, jonka tarkoituksena on siirtää kohtuullisilla verokustannuksilla yhtiö jatkajille. Tähän prosessiin on syytä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Mahdollisia veroja ei ensisijaisesti kannata pelätä, vaan yrityskaupan suunnittelussa lähtökohtana liiketaloudelliset periaatteet ja yritystoiminnan jatkuvuus.


Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.